تنظيم منشور زنان در نپال
 تاریخ: 8  خرداد  1386

کسب يک سوم از کرسي هاي مجمع قانونگذاري و مجلس يکي از خواسته هاي جنبش زنان نپال است. اين خواست در فورومي که اخيراً برگزار شد و 360 زن از 75 منطقه در نپال در آن حضور داشتند، مطرح و بر روي آن تأکيد شد.

فوروم به دعوت کمپين زنان که براي کسب حقوق برابر با مردان و حمايت از صلحي عادلانه مبارزه مي کند، تشکيل شد. در پايان اين فوروم سه روزه ، منشوري 23 ماده اي تصويب شد که مجموع آن برنامه ي کاملي در راستاي برقرار حقوق برابر بين زنان و مردان را ارائه مي دهد.

قرار است اين منشور به اطلاع دولت نپال و احزاب سياسي رسانده شود. يکي از مواد اصلي اين منشور خواست پايان دادن به تبعيض جنسي در تمامي بخش هاي جامعه است. در نپال،  علاوه  بر تهيه  منشور،  زنان خواستار شرکت و حضور مستقيم در مراجع قانونگذاري و اجرايي کشور نيزهستند.

يکي از افرادي که اين منشور را نقد کرده، "هيسيليا يامي"  يکي از زناني است که در صحنه ي سياسي نپال حضوري فعال دارد. او وزير برنامه ريزي، کار و آب و همزمان رهبر مائوئيست ها نيز هست. او معتقد است که در اين منشور به نقش زنان در نيروهاي امنيتي اهميت لازم داده نشده است. از نظر او زنان بايستي نيمي از پرسنل ارتش و پليس را تشکيل دهند و به سوي دموکراتيزه شدن متحول شوند. اين امر بايستي همزمان باشد با تمرکززدايي از قدرت مرکزي که راه را بر حضور زنان در مناطق روستايي خواهد گشود.

لينک اصل خبر در شهرزادنيوز

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.