آغاز گفت و گوي اجتماعي پيرامون منشور زنان
 تاریخ: 31  فروردین  1386

سومين جلسه عمومي "منشور زنان"، عصر روز چهارشنبه، 29 فروردين، در زيرزمين منزل مسکوني يکي از فعالان منشور با حضور بيش از 30 نفر از فعالان جنبش زنان برگزار شد.

در اين جلسه، نمايندگان گروه هماهنگ کننده موقت، گزارشي از کار خود در طول سه جلسه را ارائه دادند و خلاصه مباحث خود را در مورد چيستي منشور، هدف منشور و فرايند پيشنهادي که متضمن دموکراسي، مشروعيت و بيان خواسته هاي حداکثري باشد را بيان کردند. سپس، اعظم خاتم به نمايندگي از اين گروه 12 نفره، فرايند پيشنهادي گروه را براي تدوين منشور ارائه داد. اساس اين فرايند، گفت و گوي هم زمان ميان نخبگان و فعالان و گروههاي اجتماعي و ايجاد يک گفت و گوي اجتماعي حول خواسته هاي زنان بود.

پس از طرح سئوالات و پيشنهادات متعدد از سوي شرکت کنندگان، قرار شد گروه هماهنگ کننده موقت ضمن ارائه مدون طرح پيشنهادي، حضار و گروههاي وسيعتري از فعالان جنبش را نيز در جريان خلاصه مذاکرات قرار دهد و پس از اخذ همه پيشنهادات، طرح پيشنهادي خود را در مورد روند تدوين منشور بازبيني کرده و در جلسه عمومي بعدي مطرح کند.

گزارش مفصل مباحث اين جلسه در روزهاي آينده در سايت ميدان منتشر خواهد شد.

نظرخواهي از گروه هاي مختلف اجتماعي زنان به منشور مشروعيت مي‌بخشد

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.