قانون خانواده جایگزین


ما پیشنهاد می کنیم: تک همسری!
  چند همسری  در هيچ ماده ي مشخص قانونی تصریح نشده است اما از بررسی قوانین موضوعه چنين بر مي آید كه مردان مي توانند بر پايه احکام شریعت همزمان چهار زن را در عقد نكاح دايمي خود داشته باشند
به سوی قانون خانواده جایگزین
  کوشش ما از ابتدا تاکنون این بود که در کنار جمع آوری همه پیشنهادات مدون، به جایگزینهایی دست یابیم که در ذهن زنانی که زندگی آنها موضوع قوانین خانواده است وجود دارد

 
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.