عبور
 تاریخ: 20  اسفند  1387  ساقی لقایی

تصویر: نگین احتسابیان


در خانه

مي نشينم

مي خوابم.

پنجره تاريك است و لامپ كم مصرف

سعي مي كند خورشيد را از يادم ببرد.

مرد،

مي رود

مي آيد

نان مي آورد

و مرا چونان لات و عزي مي پرستد

و لبخندم را باور مي كند.

خيالم

مجوز انتشار نمي گيرد:

بر بالهايم خط مي كشند و

بر پيشاني ام مهر "زن خانگي" مي زنند.

خورشيد اما

در من شعله مي كشد.

ويرايش نمي شوم!

نمي شوم!

در خانه مي نشينم

و مسير پرواز را مرور مي كنم

مي خوابم

و روياي رهايي را مي پرورم.

پنجره اي مي سازم

بي پرده

رو به نور

و عبور مي كنم،

عبور

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.