سایه های سیاه
 تاریخ: 20  اسفند  1387  زهرا سعیدزاده

همه جا رخنه کرده اند . میخواهند بر تمام وجودمان سلطه داشته باشند. قدم به قدم تعقیبمان میکنند، دنبالمان هستند... در خانه، خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار....برایمان تصمیم میگیرند، همیشه تحت کنترل هستیم... سرکوب میشویم..توهین میشنویم ...تحقیر میشویم..حبسیم در خانه تا زمانی که یک مرد بخواهد اجازه ای برایمان صادرکند...در کل هیچ حقی نداریم! این سایه های سیاه ما را نمیخواهند جز برای خدمت رسانی به آنها که برده وار به تمام خواسته هایشان جواب بدهیم...

من هم افسوس خوردم ، نه بخاطر اینکه نشست زنان در روز 8 مارس برای چند تا سخنرانی معمولی بهم خورد بلکه افسوس خوردم  به حال آنهایی که ترسیدند از زنانی که میخواستند فقط راجع به حقوقشان حرف بزنند.خیلی متأسفم که برنامه را بهم زدند، توی خیابان ودر محل عموم به ما توهین کردندولی بیشتر برای آن سایه هایی که پایه های وجودشان بخاطر یک نشست معمولی متزلزل شد تأسف میخورم. به این باوررسیدم که  زنان ایران به حدی  قدرتمند که فقط جمع شدن تعدادی از آنها بدون اینکه بخواهند حرفی بزنند باعث وحشت عده ای میشود که برای حفاظت از خودشان به نیروهای ویژه پلیس ، پلیس امنیت اجتماعی و ناجا متوصل میشوند.

برما نهفته نیست که نقض حقوق بشر در ایران بخصوص حقوق زنان امری عادی شده است و همچنان شاهد یا قربانی آن هستیم.برای درخشان تر کردن پرونده دولت ایران برای نقض حقوق بشر- دیروزفقط طی چند ساعت نه تنها بعنوان زن بلکه بعنوان یک شهروند به حقوقمان بی احترامی شد:

-صدور دستور بهم زدن نشستی کاملا آموزشی و دانشگاهی که با مجوز قانونی برنامه ریزی شده بود
-تعقیب توسط لباس شخصی ها در کوچه و خیابانهای تهران بنحوی که مجرمان فراری را دنبال میکنند.
-توهین و هتک حرمت به حقوق و آزادیهای شخصی با بکار بردن الفاظ رکیک نسبت به بانوانی که برای شرکت در نشست آمده بودند بی خبر از اینکه نشست بهم خورده است.
-سلب حقوق فردی و شهروندی با عدم اجازه ورود به رستوران خانه هنرمندان و بیرون کردنمان در حالیکه همه خسته وتشنه بودیم.
- افترا به بعضی از زنانی که به تعقیب و درکمین بودن لباس شخصی ها اعتراض میکردند.

-در کل میتوان گفت به بنیادیترین حقوقی که یک فرد میتواند داشته باشد از جمله حق آزادی حرکت، حق امنیت و نداشتن ترس ، عدم محرومیت و حق برخورداری از امکانات و رفاه  جامعه، حق آموزش و پژوهش ، حق داشتن اندیشه (حتی بدون بیان کردن آن) توسط دولت و نیروهای حکومتی بی احترامی شد.حفظ این حقوق و مسئولیت فراهم کردن آنها توسط دولت به کرات در اسناد و اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است.

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.