متن كامل كتاب "رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا" در كتابخانه ميدان
 تاریخ: 1  تير  1387  

سايت ميدان زنان در راستاي كمك به افزايش دسترسي به ادبيات و منابع مربوط به مطالعات زنان، قصد دارد از اين پس مقالات و كتابهاي منشر شده را از طريق كتابخانه اينترنتي خود براي همگان قابل دسترسي كند. ترجمه فارسي كتاب "رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا" اولين كتابي است كه از طريق كتابخانه اينترنتي ميدان معرفي مي شود و در دسترس مخاطبان اينترنت قرار مي گيرد.

 كتاب "رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا" که چندی پیش از سوی گروهی از کوشندگان حقوق زنان شمال آفریقا به زبان عربی منتشر شد و ترجمۀ انگلیسی آن از سوی سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان (WLP) به چاپ رسید، در حال حاضر برای استفادۀ کوشندگان و پژوهشگران فارسی زبان مسائل زنان در ایران و افغانستان، به فارسی انتشاریافته است. هدف نهائی نویسندگان کتاب کمک به اثبات این واقعیت است که به نام اسلام نمي توان سدّ راه تأمین منزلت زنان و تضمین حقوق آنان شد، مجوّزی برای ارتکاب خشونت مستمر نسبت به آنان یافت و با وضع قوانین تبعيض آميز و غیر منصفانه آنان را از مواهب یک زندگی انسانی محروم ساخت. 

 منتشر كنندگان كتاب اعتقاد دارند گرچه در سال های اخیر جنبش آزادی خواهانۀ زنان در جوامع گوناگون جهان گسترشی چشم گیر یافته است، دشواری ها و موانعی که همچنان در راه بحثی سازنده در بارۀ مسائل زنان درجوامع اکثریت مسلمان وجود دارد سدّی در برابر کار تبلیغ و ترویج اصل برابری زنان و مردان در عرصۀ زندگی خانوادگی است. اين كتاب حاصل کوششی است برای دستیابی به شیوه های ارتباطی مناسب و راهکارهای عملی برای آغاز گفت و گوئی ثمربخش در راه تحقق اهداف جنبش زنان در ایران و دیگر جوامع اکثریت مسلمان.

. متن كامل كتاب "رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا" را ازاينجا دانلود كنيد

 

 

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.