عکس به مثابه تاریخ
 تاریخ: 17  اسفند  1386  مریم مجد

مجموعه ای که در ادامه می بینید، گزیده ای است از عکسهای مریم مجد در سال گذشته که زنان را در میدانهای مختلف نشان می دهد: زنان در عرصه جامعه، زنان در ورزش، زنان در هنر و بالاخره، زنان در برابر طرح امنیت اجتماعی. این عکسها، بخشی از تاریخ زنان این سرزمین است در سنه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی. 

 

 

   

در جامعه

 

در ورزش

 

طرح امنیت اجتماعی

در هنر

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.